:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 About Us
රත්නපුර මහා නගර සභාවේ විකාශනය

1865 අංක 17 දරන මහ නගර සභා ආඥා පනත නීතිගත කිරිම මෙරට නූතන පාලාත් පාලන යුගයේ ආරම්භය සනිටුහන් කරමින් කයාත්මක වෙද්දි 1881.03.11 වැනි දින රත්නපුර ලෝකල් බෝඩ් පිහිටුවීම සිදුවිය.එවකට සබරගමුව පලාතේ ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත වශයෙන් කටයුතු කල එච් වේස් මැතිතුමා 1887.05.21 දින නිල බලයෙන් සභාපති බවට පත්විය.එතැන් පටන් පහත පරිදි සභාපතිවරු පත්විය.

පත්වූ දිනය

සභාපතිතුමාගේ නම

1895.02.04 Mr. H. Ways
1896.09.25  Government Agent Mr. W.E. Dewidson
1896.11.25 Government Agent Mr. H.L. Meysey
1898.12.02 Government Agent Mr. G.M. Pauler
1899.07.10  Government Agent Mr. L.W. Bouks
1900.01.15 Government Agent Mr. Ivan M. Bride 
1902.04.10 Government Agent Mr. G.S. Sakston
1906.03.31  Government Agent Mr. Author B. Helise
1910.05.12 Government Agent Mr. G. Konson 
1911.10.09 Government Agent Mr. E.B. Alexander
1913.05.02 Government Agent Mr. R.M. Kainer
1915.11.11 Government Agent Mr. B. Constantine
1916.01.13 Government Agent Mr. A.M. Strong (Administration Assistant)
1919.05.08 Government Agent Mr. E.B. Alexander
1920.03.11 Government Agent Mr. S.R. Broung

1920 අංක 11 දරන ලෝකල් ගවමන්ට් ඕඩියන්ස් යනුවෙන් ආඥාපනතක් නීතිගත කරන ලදි. ඒ අනුව ලෝක් ගවර්මන්ට් යන්න පලාත් ආණ්ඩු සභාව ( U.D.C.) යනුවෙන් හදුන්වන්නටද විය. රත්නපුර පළාත් ආණ්ඩු සභාව 1922.01.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක විය. එහි සහිකයින් සංඛ්‍යාව 05 කි.

පළාත් ආණ්ඩු සභාවේ ප්‍රථම රැස්විම පවත්වන ලද්දේ දිස්ත්‍රික් උසාවි ශාලාව තුලය. සභාපති වුයේ ඩෑන් ඊ. ජයතිලක මහතාය. වේස් අනුස්මරණ ශාලාවේදී ද මුල් අවස්ථාවේ සභා රැස්විම් පවත්වා ඇත. අද එම් ගොඩනැගිල්ල තුළ ප්‍රධාන මහජන පුස්තකාලය පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

පත්වූ දිනය

සභාපතිතුමාගේ නම

උප සභාපතිතුමාගේ නම

1921.01.16. D. A. JayathilakaMr. D.E. Jayathilka Mr. O.H.E. Molamure
1921.09.12 Mr. H.W. Kodrinton  
1922.03.09 D. A. JayathilakaMr. D.E. Jayathilka  
1923.08.08 Mr. T. Welupillei
1924.01.10 Mr. T. Welupillei Mr. O.H.E. Molamure
1926.01.12              Mr. C.F. Dharmarathna
1928.12.11              Mr. D.D.P. Gunasekara 
1931.01.08              AC AtigalaMr. A.C. Atigala Mr. V.A. Dharmadasa
1932.01.22              AC AtigalaMr. A.C. Atigala Mr. B.L. Aberathna
1932.12.10              Mr. V.A. Dharmadasa
1935.01.06              Mr. M.T.C. Gunarathna
1935.01.12              Mr. B.L. Aberathna 
1936.01.11              Mr. Jayaweera Kuruppu 
1936.05.09              Mr. B.L. Aberathna
1937.01.07              Mr. J.M. Thambaiya  Mr. M.J.C. Gunarthna 
1938.01.06  Mr. M.A.W. Gunasekara  Mr. V.H. Aberathna

මෙම  පළාත්  ආණ්ඩු  සභාව  තුළ  නගර  සීමාවේ  පදිංචි  සියලුදෙනා  කම්කරු  සේවයේ  යෙදීම  හෝ  ඒ  වෙනුවට  රුපියල්  2 ක  ගාස්තුවක්  ගෙවීම  හෝ  යනුවෙන්  නියෝගකර  තිබුණි.  වර්ෂ  1927 දී  ඇඟ  බද්ද  අහෝසි  කරන  ලදී.

නගර සභාව පිහිටුවීම

1939  අංක  61  දරණ  නගර  සභා  ආඥා  පනතේ  33 (3)  වගන්තිය  යටතේ  රත්නපුර  නගර  සභාව  පිහිටුවිය.  1940.01.01  දින  සිට  ක්‍රියාත්මක  විය.

පත්වූ දිනය

සභාපතිතුමාගේ නම

උප සභාපතිතුමාගේ නම

1940.01.24              AC AtigalaMr. A.C. Atigala Mr. M.H.H Mohideen
1941.02.08              Mr. M.A.C. Gunarathna 
1943.01.12              MAW GunasekaraMr. M.A.W. Gunasekara Mr. M.T.C. Gunarathna
1944.01.11              Mr. J. Kuruppu
1944.07.08              Mr. A.M.S. Siriwardhana
1946.06.24              P MarapanaMr. P. Marapana  Mr. B.A. Thambaiya
1947.01.10              Sydney EllawalaMr. Sidney Ellawala 
1947.08.16              Sydney EllawalaMr. R.S. Ellawala Mr. B.A. Thambaiya 
1949.01.11              Mr. R. Dmbawinna Mr. B.A. Thambaiya 
1950.01.11              Victor AberathnaMr. V.H. Aberathna 
1950.01.30              Mr. N. Premadasa 
1951.02.10              Mr. K.E. Senevirathna
1952.03.08              Mr. R.A. Thilakarathna 
1953.03.14              Mr. D.P. Atigala
1954.01.11              W AbewardhanaMr. W. Abewardana  Mr. B.A. Thambaiya 
1955.02.12                RA ThilakarthnaMr. R.A. Thilakarathna
1955.11.24              Victor AberathnaMr. V.H. Aberathna  
1958.01.27              RA ThilakarthnaMr. R.A. Thilakarathna    
1959.02.03              RA ThilakarthnaMr. R.A. Thilakarathna     
1960.01.11              Mr. B.A. Thambaiya Mr. A.A.M. Margani
1963.01.12              Victor AberathnaMr. V.H. Aberathna  
1964.01.25                Mr. A.L.M. Junaideen
1965.01.26                RA ThilakarthnaMr. R.A. Thilakarathna 
1966.02.26               RA ThilakarthnaMr. R.A. Thilakarathna    
1957.08.24  දින  වර්තමාන  නගර  සභා  කාර්යාල  ගොඩනැගිල්ලට  මුල්ගල  තැබීම  සිදුකර  ඇත. මහා නගර සභාව පිහිටුවීම

1967.10.07  දින  අංක  14,  769/2  දරණ  අතිවිශේෂ  ගැසට්  නිවේදනයෙන්  ඡන්ද  කොට්ධාශ  15 ක්  නම්කරන  ලද  අතර,  1967.06.26  දින  අංක  14,  754/6  අතිවිශේෂ  ගැසට්  පත්‍ර  මඟින්  රත්නපුර  නගර  සභාව  මහා  නගර  සභාවකත්  බවට  පත්කරන  ලදී. 1968.04.07  ප්‍රථම  සභා  රැස්වීම  පැවැත්විය. වර්ග  කිලෝමීටර්  22.18  භූමි  ප්‍රමාණයේ  ප්‍රථම  මහා  නගර  සභා  මැතිවරණයේදී  රත්නපුර  මහා  නගර  සභාවේ  ප්‍රථම  නගරාධිපති  වරයා  වශයෙන්  පත්වන්නට වරම්  ලැබුවේ  රත්නපුර  ගරු  පාර්ලිමේන්තු  මන්ත්‍රී  ඩී. පී. ආටිගල  මහතාය.  ඔහු  සිය  කැමැත්තෙන්  එම  පදවිය  ආර්. ඒ. තිලකරත්න   මහතාට   භාරදුන්  අතර,  ධනපාල  ආටිගල  මහතා  නියෝජ්‍ය  නගරාධිපති ධූරය  භාරගන්නා  ලදී.
දිනය නගරාධීපතිතුමා උපනගරාධිපති තුමා  
1968.04.07              RA ThilakarthnaMr. R.A. Thilakarathna  Mr. D.P. Atigala  
1969.12.22                 Mr. A.L.M. Junaideen  
1970.04.08              Upali RajapakshaMr. Upali Rajapaksha    
1970.07.09                Mr. A. Atigala  
1977.01.07              Mr. Siril Charlis Ferando    
1977.07.28              Mr. K.P. Gunarathna  (නාගරික  කොමසාරිස්)                      විශේෂ කොමසාරිස් පාලනය
1978.04.16               Mr. A.P. Yasananda (නාගරික  කොමසාරිස්)
1979.04.01              Mr. D.A. Waduge (නාගරික  කොමසාරිස්)
මුල්  වරට  සමානුපාතික  ඡන්ද  ක්‍රමය  යටතේ  ඡන්දය  පැවැත්වීම  1979.05.19  දින  සිදුවිය.  මෙම  ඡන්ද  ක්‍රමයත්  සමඟ  මෙතෙක්  සභික  යනුවෙන්  හඳුන්වන  ලද  නියෝජිතයින්  මන්ත්‍රී  යනුවෙන්ද  ඔවුන්ට  මාසික  දීමනාවක්  ගෙවීම ද  දුරකථන  පහසුකම්  ලබාදීම ද  සිදුවිය.
1979.05.19              MA GunathilakaMr. M.A. Gunathilaka  Mr. O.W.M. Palitha Wanasundara  
1983.05.24              Kapil AberathnaMr. Victor Kapil Wickramanath Aberathna  Ananda RajapakshaMr. Bhathiya Ananda Rajapaksha  
1990.01.31               Ananda RajapakshaMr. Bhathiya Ananda Rajapaksha  Mr. A.A. Wijepala  
1991.08.01              Mahinda RathnathilakaMr. Mahinda Rathnathilaka Mr. Sanath Keerthi Aberathna  
1994.08.25              Sanath AberathnaMr. Sanath Keerthi Aberathna   Mr. A.A. Wijepala  
1997.04.17              Asoka JayawardanaMr. Asoka Jayawardhana  Mr. J.M. Chndradasa  
1999.06.14              JMC ChandradasaMr. J.M. Chndradasa   Mr. A.A. Wijepala   
2002.07.09              Nimal DayawansaMr. W.A. Nimal Dayawansa  Mr. Lakshman Munasingha   
2006.04.19              JMC ChandradasaMr. J.M. Chandradasa Jayasingha Mr. Nilantha Roshan  
2011.10.16              Kapil AberathnaMr. Victor Kapil Wickramnth Aberathna Mr. Nilantha Roshan