:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 Contact Us
Ratnapura Municipal Council
Senanayake Road, Ratnpura, Sri Lanka

Telephone : 0094 45 2222275
Fax : 0094 45 2222275
Email : rmc@hjhj.lk