:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 අප ගැන
රත්නපුර මහා නගර සභාවේ විකාශනය

1865 අංක 17 දරන මහ නගර සභා ආඥා පනත නීතිගත කිරිම මෙරට නූතන පාලාත් පාලන යුගයේ ආරම්භය සනිටුහන් කරමින් ක්‍රියාත්මක වෙද්දි 1881.03.11 වැනි දින රත්නපුර ලෝකල් බෝඩ් පිහිටුවීම සිදුවිය. එවකට සබරගමුව පලාතේ ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත වශයෙන් කටයුතු කල එච්. වේස් මැතිතුමා 1887.05.21 දින නිල බලයෙන් සභාපති බවට පත්විය. එතැන් පටන් පහත පරිදි සභාපතිවරු පත්විය.

පත්වූ දිනය

සභාපතිතුමාගේ නම

1895.02.04 එච්. වේස් මහතා
1896.09.25  ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත ඩබ්.ඊ. ඩේවිඩ්සන් මහතා
1896.11.25 ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත  එච්.එල්. මේසේ මහතා
1898.12.02 ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත ජී.එම්. පවුලර්  මහතා
1899.07.10  ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත එල්.ඩබ්. බුක්ස්  මහතා
1900.01.15 ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත  ඉවැන් ඇම්. බ්‍රයිඩ් 
1902.04.10 ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත ජී.එස්. සැක්ස්ටන්
1906.03.31  ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත ආර්ත බී. හෙලිසේ
1910.05.12 ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත ජී. කොන්සන් 
1911.10.09 ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත ඉ.බී. ඇලෙක්සැන්ඩර් මහතා
1913.05.02 ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත  ආර්.එම්. කයිනර්   මහතා
1915.11.11 ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත  බී. කොන්ස්ටන්ටයින් මහතා
1916.01.13 ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත  පාලන සහයක ඒ.එම්. ස්ට්‍රෝං
1919.05.08 ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත  ඊ.බී. ඇලෙක්සැන්ඩර්
1920.03.11 ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත  එස්.ආර්. බ්‍රවුන්ග්

1920 අංක 11 දරන ලෝකල් ගවමන්ට් ඕඩියන්ස් යනුවෙන් ආඥාපනතක් නීතිගත කරන ලදී. ඒ අනුව ලෝක් ගවර්මන්ට් යන්න පලාත් ආණ්ඩු සභාව (U.D.C.) යනුවෙන් හදුන්වන්නටද විය. රත්නපුර පළාත් ආණ්ඩු සභාව 1922.01.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක විය. එහි සහිකයින් සංඛ්‍යාව 05 කි.

පළාත් ආණ්ඩු සභාවේ ප්‍රථම රැස්විම පවත්වන ලද්දේ දිස්ත්‍රික් උසාවි ශාලාව තුලය. සභාපති වුයේ ඩෑන් ඊ. ජයතිලක මහතාය. වේස් අනුස්මරණ ශාලාවේදී ද මුල් අවස්ථාවේ සභා රැස්විම් පවත්වා ඇත. අද එම ගොඩනැගිල්ල තුළ ප්‍රධාන මහජන පුස්තකාලය පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

පත්වූ දිනය

සභාපතිතුමාගේ නම

උප සභාපතිතුමාගේ නම

1921.01.16. D. A. Jayathilakaඩී.ඊ. ජයතිලක මහතා ඕ.එච්.ඊ. මොලමුරේ මහතා
1921.09.12 එච්.ඩබ්. කොඩ්රින්ටන් මහතා  
1922.03.09 D. A. Jayathilakaඩි.ඊ. ජයතිලක මහතා  
1923.08.08 ටී. වේලුපිල්ලේ මහතා
1924.01.10 ටී. වේලුපිල්ලේ මහතා ඕ.එච්.ඊ. මොලමුරේ මහතා
1926.01.12              සී.එෆ්.  ධර්මරත්න  මහතා 
1928.12.11              ඩී.ඩී.පී.  ගුණසේකර  මහතා 
1931.01.08              AC Atigalaඒ.සී.  අටිගල  මහතා  වී.ඒ. ධර්මදාස  මහතා 
1932.01.22              AC Atigalaඒ.සී. ආටිගල  මහතා  බී.ඇල්. අබේරත්න මහතා 
1932.12.10              වී.ඒ. ධර්මදාස  මහතා 
1935.01.06              ඇම්.ටී.සී. ගුණරත්න  මහතා 
1935.01.12              බී.ඇල් . අබේරත්න  මහතා 
1936.01.11              ජයවීර  කුරුප්පු  මහතා 
1936.05.09              බී.ඇල්.  අබේරත්න  මහතා 
1937.01.07              ජේ.ඇම්.  තම්බයියා  මහතා  ඇම්.ජේ.සී. ගුණරත්න  මහතා 
1938.01.06  ඇම්.ඒ.ඩබ්. ගුණසේකර  මහතා  වී.එච්. අබේරත්න  මහතා 

මෙම  පළාත්  ආණ්ඩු  සභාව  තුළ  නගර  සීමාවේ  පදිංචි  සියලුදෙනා  කම්කරු  සේවයේ  යෙදීම  හෝ  ඒ  වෙනුවට  රුපියල්  2 ක  ගාස්තුවක්  ගෙවීම  හෝ  යනුවෙන්  නියෝගකර  තිබුණි.  වර්ෂ  1927 දී  ඇඟ  බද්ද  අහෝසි  කරන  ලදී.

නගර සභාව පිහිටුවීම

1939  අංක  61  දරණ  නගර  සභා  ආඥා  පනතේ  33 (3)  වගන්තිය  යටතේ  රත්නපුර  නගර  සභාව  පිහිටුවිය.  1940.01.01  දින  සිට  ක්‍රියාත්මක  විය.

පත්වූ දිනය

සභාපතිතුමාගේ නම

උප සභාපතිතුමාගේ නම

1940.01.24              AC Atigalaඒ.සී. ආටිගල  මහතා  ඇම්.එච්.එච්. මොහිදින්  මහතා 
1941.02.08              එම්.ඒ.සී. ගුණරත්න  මහතා 
1943.01.12              MAW Gunasekaraඇම්.ඒ.ඩබ්. ගුණසේකර  මහතා  ඇම්.ටී.සී. ගුණරත්න  මහතා 
1944.01.11              ජේ. කුරුප්පු  මහතා 
1944.07.08              ඒ.ඇම්.එස්. සිරිවර්ධන  මහතා 
1946.06.24              P Marapanaපී. මාරපන  මහතා  බී.ඒ. තම්බයියා  මහතා 
1947.01.10              Sydney Ellawalaසිඩ්නි  එල්ලාවල  මහතා 
1947.08.16              Sydney Ellawalaආර්.එස්. එල්ලාවල  මහතා  බී.ඒ. තම්බයියා  මහතා 
1949.01.11              ආර්. දඹවින්න  මහතා  බී.ඒ. තම්බයියා  මහතා 
1950.01.11              Victor Aberathnaවී.එච්.  අබේරත්න  මහතා 
1950.01.30              එන්. ප්‍රේමදාස  මහතා 
1951.02.10              කේ.ඊ. සෙනෙවිරත්න  මහතා 
1952.03.08              ආර්.ඒ. තිලකරත්න  මහතා 
1953.03.14              ඩී.පී. ආටිගල  මහතා 
1954.01.11              W Abewardhanaඩබ්. අබේවර්ධන  මහතා  බී.ඒ. තම්බයියා  මහතා 
1955.02.12                RA Thilakarthnaආර්.ඒ. තිලකරත්න  මහතා
1955.11.24              Victor Aberathnaවී.එච්. අබේරත්න  මහතා   
1958.01.27              RA Thilakarthnaආර්.ඒ. තිලකරත්න  මහතා     
1959.02.03              RA Thilakarthnaආර්.ඒ. තිලකරත්න  මහතා     
1960.01.11              බී.ඒ. තම්බයියා  මහතා    ඒ.ඒ.ඇම්.  මාර්ගානි  මහතා 
1963.01.12              Victor Aberathnaවී.එච්. අබේරත්න  මහතා   
1964.01.25                ඒ.ඇල්.ඇම්. ජුනයිදින්  මහතා 
1965.01.26                RA Thilakarthnaආර්.ඒ. තිලකරත්න  මහතා 
1966.02.26               RA Thilakarthnaආර්.ඒ. තිලකරත්න  මහතා   
1957.08.24  දින  වර්තමාන  නගර  සභා  කාර්යාල  ගොඩනැගිල්ලට  මුල්ගල  තැබීම  සිදුකර  ඇත. මහා නගර සභාව පිහිටුවීම

1967.10.07  දින  අංක  14,  769/2  දරණ  අතිවිශේෂ  ගැසට්  නිවේදනයෙන්  ඡන්ද  කොට්ධාශ  15 ක්  නම්කරන  ලද  අතර,  1967.06.26  දින  අංක  14,  754/6  අතිවිශේෂ  ගැසට්  පත්‍ර  මඟින්  රත්නපුර  නගර  සභාව  මහා  නගර  සභාවකත්  බවට  පත්කරන  ලදී. 1968.04.07  ප්‍රථම  සභා  රැස්වීම  පැවැත්විය. වර්ග  කිලෝමීටර්  22.18  භූමි  ප්‍රමාණයේ  ප්‍රථම  මහා  නගර  සභා  මැතිවරණයේදී  රත්නපුර  මහා  නගර  සභාවේ  ප්‍රථම  නගරාධිපතිවරයා  වශයෙන්  පත්වන්නට වරම්  ලැබුවේ  රත්නපුර  ගරු  පාර්ලිමේන්තු  මන්ත්‍රී  ඩී. පී. ආටිගල  මහතාය.  ඔහු  සිය  කැමැත්තෙන්  එම  පදවිය  ආර්. ඒ. තිලකරත්න   මහතාට   භාරදුන්  අතර,  ධනපාල  ආටිගල  මහතා  නියෝජ්‍ය  නගරාධිපති ධූරය  භාරගන්නා  ලදී.
දිනය නගරාධිපතිතුමා උපනගරාධිපති තුමා  
1968.04.07              RA Thilakarthnaආර්. ඒ. තිලකරත්න  මහතා  ඩී.පී. ආටිගල  මහතා   
1969.12.22                 ඒ.ඇල්.ඇම්. ජුනයිදින්  මහතා   
1970.04.08              Upali Rajapakshaඋපාලි  රාජපක්ෂ  මහතා     
1970.07.09                ඒ. ආටිගල  මහතා   
1977.01.07              මෙරෙඤයේ  සිරිල්  චාර්ලිස්  ප්‍රනාන්දු  මහතා    
1977.07.28              කේ.පී. ගුණරත්න  මහතා  (නාගරික  කොමසාරිස්)                      විශේෂ කොමසාරිස් පාලනය
1978.04.16               ඒ.පී. යසානන්ද  මහතා  (නාගරික  කොමසාරිස්)
1979.04.01              ඩී.ඒ. වඩුගේ  මහතා  (නාගරික  කොමසාරිස්)
මුල්  වරට  සමානුපාතික  ඡන්ද  ක්‍රමය  යටතේ  ඡන්දය  පැවැත්වීම  1979.05.19  දින  සිදුවිය.  මෙම  ඡන්ද  ක්‍රමයත්  සමඟ  මෙතෙක්  සභික  යනුවෙන්  හඳුන්වන  ලද  නියෝජිතයින්  මන්ත්‍රී  යනුවෙන්ද  ඔවුන්ට  මාසික  දීමනාවක්  ගෙවීම ද  දුරකථන  පහසුකම්  ලබාදීම ද  සිදුවිය.
1979.05.19              MA Gunathilakaඇම්. ඒ. ගුණතිලක  මහතා  ඕ.ඩබ්.ඇම්. පාලිත  වනසුන්දර මහතා  
1983.05.24              Kapil Aberathnaවික්ටර්  කපිල්  වික්‍රමනාත්  අබේරත්න  මහතා  Ananda Rajapakshaභාතිය  ආනන්ද  රාජපක්ෂ  මහතා   
1990.01.31               Ananda Rajapakshaභාතිය  ආනන්ද  රාජපක්ෂ  මහතා  ඒ. ඒ. විජේපාල  මහතා   
1991.08.01              Mahinda Rathnathilakaමහින්ද  රත්න  තිලක  මහතා  සනත්  කීර්ති  අබේරත්න  මහතා   
1994.08.25              Sanath Aberathnaසනත්  කීර්ති  අබේරත්න  මහතා   ඒ. ඒ. විජේපාල  මහතා   
1997.04.17              Asoka Jayawardanaඅසෝක  ජයවර්ධන  මහතා  ජ. මු.  චන්ද්‍රදාස  ජයසිංහ  මහතා   
1999.06.14              JMC Chandradasaජ. මු.  චන්ද්‍රදාස  ජයසිංහ  මහතා  ඒ. ඒ. විජේපාල  මහතා   
2002.07.09              Nimal Dayawansaඩබ්. ඒ. නිමල්  දයාවංශ  මහතා  ලක්ෂමන්  මුණසිංහ  මහතා    
2006.04.19              JMC Chandradasaජ. මු.  චන්ද්‍රදාස  ජයසිංහ  මහතා  නිලන්ත  රොෂාන්  මහතා   
2011.10.16              Kapil Aberathnaවික්ටර්  කපිල්  වික්‍රමනාත්  අබේරත්න  මහතා  නිලන්ත  රොෂාන්  මහතා