:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 ආකෘතිපත්‍ර / අයදුම්පත්‍ර
  දිනය අදාල අංශය ආකෘතිපත්‍රය / අයදුම්පත්‍රය
1 2017-11-14 ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචිකිරීම -2018 ලබා ගන්න