නාගරික කොමසාරිස්තුමාගේ පණිවුඩය
kapil aberathna

රත්නපුර මහා නගර සභාවේ වත්මන් නගරාධිපති ධුරන්දර ගරු වික්ටර් කපිල් වික්‍රමනාත් අබේරත්න මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් අනුව රත්නපුර නගරයේ ජනතාවට සපයනු ලබන සේවාවන් වඩා විනිවිදභාවයෙන් හා කාර්යක්ෂමව හා විධිමත්ව සැපයීම සඳහාත් රත්නපුර මහා නගර සභාව විසින් සිදුකරනු ලබන සංවර්ධන ක්‍රියාවලියන් හා සපයනු ලබන සේවාවන් පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමටත් පළාත් පාලන ආයතනය හා ජනතාව අතර පවත්නා සම්බන්ධතාවය වඩාත් සමීප කිරීමටත් අත්‍යාවශ්‍ය හා ඵලදායි සංවර්ධන යෝජනා හා වාර්ෂික අයවැය ලේඛණය සැකසීමේදී මහජන අදහස් හා යෝජනා ලබාගැනීමත් අරමුණු කරගෙන රත්නපුර මහ නගර සභාව සදහා වෙබ් අඩවියක් නිර්මාණය කරන ලද බව ඉතා සතුටින් සදහන් කරමි.

එසේම මහජනතාවට අත්‍යාවශ්‍ය සමාජ ආර්ථික, සංස්කෘතික දේශපාලනික අධ්‍යාපනික හා පාරිසරික වටිනාකමින් යුත් ඉතා වැදගත් තොරතුරු ඉතා ඉක්මනින් හා පහසුවෙන් ලබාගැනීමට හොඳ ප්‍රවේශයක් මෙන්ම රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රය, පළාත් සභා හා වෙනත් වැදගත් වෙබ් අඩවිවලට සමීපවීමට මෙමගින් පහසුකම් සලසා ඇත. එසේම මහා නගර සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරන විශේෂ වැඩසටහන් හා සාමාන්‍ය තොරතුරුද පරිපාලනමය හා ගිණුම් කටයුතුද , මහජන සෞඛ්‍ය ය හා පාරිසරික තොරතුරුද මෙමගින් ඔබට ලබාගත හැකිවනු ඇත. එබැවින් නව වෙබ් අඩවියක් මහා නගර සභාවට දායාද කරවීමට කටයුතු කිරීමට හැකිවීම පිළිබඳ මා සතුටු වන අතර ඔබ සියළුදෙනාට මාගේ හෘදයාංගම සුභපැතුම් එක් කරමි.

එස්.එන්.බී.කේ.එස්. සේනාරත්න
නාගරික කොමසාරිස්
2014.09.30 වන දින
රත්නපුර මහා නගර සභා කාර්යාලයේදීය