:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 අමතන්න
රත්නපුර මහ නගර සභාව
සේනානායක මාවත, රත්නපුර

දුරකථන : 0094 45 2222275
ෆැක්ස් : 0094 45 2222275
ඊ මේල් : rmc@gov.lk