දැක්ම
 
මෙහෙවර
බී.ඒ.සී.පී.බමුණුආරච්චි
නාගරික කොමසාරිස්
     

1865 අංක 17 දරණ නගර සභා ආඥා පනත නීතිගත කිරිමත් සමඟ මෙරට නූතන පළාත් පාලන යුගයේ ආරම්භය සනිටුහන් විය. ඒ අනුව යමින් 1881.03.11 වැනි දින රත්නපුර ලෝකල් බෝඩ් පිහිටුවීම සිදුවිය. එවකට සබරගමුව පලාතේ ආණ්ඩුවේ ඒජන්ත වශයෙන් කටයුතු කල එච්. වේස් මැතිතුමා 1887.05.21 දින නිල බලයෙන් මෙහි සභාපති ලෙසට පත්විය. 1920 අංක 11 දරන ලෝකල් ගව(ර්)මන්ට් ඕඩියන්ස් යනුවෙන් ආඥාපනතක් නීතිගත කරන ලදුව ලෝක් ගවර්මන්ට් යන්න පලාත් ආණ්ඩු සභාව (U.D.C.) යනුවෙන් හඳුන්වන්නටද විය. ඒ අනුව රත්නපුර පළාත් ආණ්ඩු සභාව 1922.01.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක විය.

මෙහි පළමු සභාපති වුයේ ඩෑන් ඊ. ජයතිලක මහතාය. එහි පළමු රැස්වීම පවත්වන ලද ගොඩනැගිල්ල තුළ වර්තමානයේදී ප්‍රධාන මහජන පුස්තකාලය පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. මෙසේ වරින් වර වෙනස්කම් වලට භාජනය වෙමින් 1967.06.26 දින අංක 14, 754/6 අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මඟින් රත්නපුර නගර සභාව, මහ නගර සභාවක් බවට පත් විය. සබරගමුව පළාතට අයත් එකම මහ නගර සභාව රත්නපුර මහ නගර සභාව වන අතර, පනස් දහසකට අධික නාගරික ජනතාවගේ උපතේ සිට මරණ මංචකය දක්වා අවශ්‍ය කරන සේවාවන් රාශියක් ලබා දෙමින් මහ නගර සභාවක් ලෙස අඩසියවසකට ආසන්න කාලයක්ද පසුකරමින් රත්නපුර නාගරික බල ප්‍රදේශයේ ජනතාව සමඟ ඉදිරියටම ගමන් කරමින් සිටී.