:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 විශේෂ දැන්වීම්
නගරාධිපති කුසලාන අන්තර් පාසැල් විවාද තරගාවලිය - 2014

රත්නපුර මහා නගර සභාවේ සුභ සාදන අංශය මගින් ප්රාථමවරට සංවිධානය කර පවත්වනු ලැබු නගරාධිපති කුසලාන අන්තර් පාසැල් විවාද තරගාවලියේ අවසන් මහා තරඟය පාර්ලිමේන්තු මැති ඇමතිවරු, පළාත් සභා මැති ඇමතිවරු, නාගරික මන්ත්රීවතුමන්ලාගේ සහ ගරු නගරාධිපති නිලන්ත රොෂාන් ගොඩහේන මැතිදුන්ගේ ප්රතධානත්වයෙන් 2015.03.26 දින පෙ.ව.9.00 සිට පැවැත්විනි. එහිදී ජ්යෙ‍ෂ්ඨ හා කනිෂ්ඨ අංශ වශයෙන් අවසන් මහා තරගයට සුදුසුලැබු රත්නපුර ෆර්ගසන් උසස් බාලිකා විද්යාේලය හා සුමනා බාලිකා විද්යාිලය තරග කළහ. කනිෂ්ඨ අංශයේ ශූරතාව සුමනා බාලිකා විද්යානලය දිනාගනිද්දී ජ්යෙමෂ්ඨ අංශයේ ශූරතාවය ෆර්ගසන් උසස් බාලිකා විද්යා්ල විසින් දිනාගන්නා ලදී. ජයග්රා හි සියලුම තරගකරුවන් සදහා ශූරතාවය හා පදක්කම් සමග වටිනා ත්යාහග හිමිවිය.