:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 විශේෂ දැන්වීම්
සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම -2017

2017 වර්ෂය සදහා නව සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචිකිරීම මේ වන විට ආරම්භ කර ඇත.ඊට අදාල අයදුම්පත් මෙම වෙබ් අඩවියේ මුල්පිටුවේ වම්පස කෙළවර ඇති ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම් හා අයදුම්පත් යන අයිතම මත ක්ලික් කිරීමෙන් බාගත හැකිය.