:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 විශේෂ දැන්වීම්
2017 නව වසරට සුභ පැතුම්

ලැබුවා වු 2017 වර්ෂය සියළුම නාගරික ජනතාවට හා ලක්වාසි සැමට සාමය සතුට පිරි සුභ නව වසරක් වේවා යැයි නාගරික කොමසාරිස් තුමා ඇතුළු සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සුභ පැතුම් එක් කරනු ලබයි.