:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 විශේෂ දැන්වීම්
රුක් රෝපණ දින වැඩසටහන-2017

අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ පදවි ප්‍රාප්තිය දෙවන සැමරුම වෙනුවෙන් රත්නපුර මහා නගර සභාව විසින් සංවිධානය කරනු ලබන රුක් රෝපණ වැඩසටහන 2017.01.09 දින වෙරළුප පරණ පාර( ගොඩවෙළ මාර්ගය) ස්ථානයේදී පැවත්වින.එම අවස්ථාව සදහා සබරගමු පළාත් සභාවේ සමාජ සුභසාධන,පරිවාස හා ළමාරක්ෂන ග්‍රාම සංවර්ධන සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත පිළිබඳ ගරු අමාත්‍ය රංජිත් බණ්ඩාර මැතිතුමන් සහභාගී විය.