:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 අප ගැන

රත්නපුර නගරයේ පිහිටීම

ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ දී පවා රත්නපුර අවට ජනාවාස වී පැවතුනු බවට සලකනු ලබන අතර අතීතයේ සිටම රත්නපුර මැණික් සඳහා ප්‍රසිද්ධියක් ඉසුලු බවට අතීත දේශාටකයන්ගේ වාර්තාවලින් දැකගත හැකිය. රත්නපුරය නාමය ද විකාශනය වී තිබෙන්නේ මැණික් ඇති පුරවරය යන අර්ථය එනම් රුවන් පිරුණු පුරවරය යන අර්ථය ඇතිව රුවන් පුරය වී භාවිතයේ පහසුව අනුව එය රත්නපුර යනුවෙන් හැඳින්වීමට පටන්ගෙන ඇති නිසාවෙනි.

රත්නපුර මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශය උතුරු අක්ශාංෂ 6 041 හා 60 – 42 අතර ද නැගෙනහිර දේශාංශ 80 0– 23 හා 80 0 – 24 ත් අතරද පිහිටා ඇත. මෙම බල ප්‍රදේශයේ විශාලත්වය වර්ග කිලෝමීටර් 22.2 කි. නගරයේ මුළු බිම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 2218.4 කි. සීග්‍රව බෑවුම් සහිත කඳු පෙදෙස් ගංගා නිම්න පහත් බිම් හා තැනිතලා ලක්ෂණ වලින් යුක්ත වන අතර මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර 18 සිට මීටර 305 දක්වා පරාසයක උසකින් යුක්තය. මධ්‍යම කඳුරයේ නිරිත දිග බෑවුම් අතර ද්‍රෝනියක පිහිටා ඇත.

ප්‍රදේශයේ වාර්ෂික උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 29.44 කි. ඉහලම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 30.7 මාර්තු මාසයේද අඩුම උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 24.0 ජනවාරි මසද වාර්ථා වේ. නගර සීමාවතුල වාර්ෂික වර්ෂාපතනය 3000mm -4000mm දක්වා අතර අගයක් ගනී.

මේ වනවිට රත්නපුර පැරණි නගරය සහ නවනගරය ලෙස කෙටස් දෙකක් යටතේ පවති. පැරණි නගරය වාණිජ නගරය ලෙසත් නවනගරය පරිපාලන නගරය ලෙසත් පත්ව ඇත. රාජ්‍ය ආයතන 90% ක් පමණ මේ වනවිට නවනගරය තුළ පිහිටුවා ඇත.

නගරයේ භූමි ප්‍රමානයෙන් 40% ක් පමණ නේවාසික කටයුතු සඳහා යොදවා ඇත. වතු වගාවන් සදහා 16% ක් පමණද, කුඹුරු ගොවිතැන සඳහා 12% ක් පමණද, පහත් වගුරු බිම් 14% ක් පමණද වනාන්තර ලෙස 2.2% ක් පමණද වේ. මාර්ග සදහා 6% ක් පමණ ආවරණය වේ. ප්‍රධාන ගංගාවන් ඇතුළු ජළ ප්‍රදේශ ලෙසද සැළකිය යුතු භුමි ප්‍රමානයක් වෙන්වී ඇත.

ග්‍රාමසේවා වසම් 18ක් පුරා මහා නගර සභා සිමාව පැතිර පවතී.

 • වෙරළුප
 • නව නගරය
 • කොස්පැලවින්න
 • දේවාලේ ගාව
 • මුවගම
 • සමගිපුර
 • මුද්දුව නැගෙනහිර
 • අංගම්මන
 • මිහිදුගම
 • තිරිවනාකැටිය
 • බටුගෙදර
 • රත්නපුර නගර
 • ගොඩිගමුව
 • මහවෙල
 • නගර බටහිර
 • නගර උතුර
 • කොළදගල
 • රත්නපුර මහා නගර සභාවට අයත් නාගරික කොට්ඪාශ හා ඒවයේ භූමි ප්‍රමාණයන්

  නාගරික කොට්ඪාශ භූමි ප්‍රමාණය (හෙක්.)
  හිදැල්ලන 280.5
  කොස්පැලවින්න 415.9
  වෙරළුප 190.3
  පොම්පකැලේ 93.5
  ගොඩිගමුව 136.2
  අංගම්මන 296.6
  තිරිවානකැටිය 167.5
  බටුගෙදර 153.1
  වරකාතොට 18.2
  කඩවීදීය (Bazzar) 23.3
  කොටුව 21.2
  පුලිඟුපිටිය 46.1
  දේවාලේගාව 102.3
  මුවගම 138.1
  මුද්දුව 137.2
  2218.4
  map

  නගරයේ මුළු ජනගහනය

  අනු අංකය ග්‍රාම නිලධාරි වසම මුළු ජනගහනය
  ස්ත්‍රී පුරුෂ එකතුව
  01 ‍දේවාලයගාව 1014 936 1950
  04 ගොඩිගමුව 1494 1360 2854
  05 රත්නපුර නගරය 801 842 1643
  06 වෙරළුප 2512 2321 4833
  07 මහවල 669 679 1348
  08 මිහිඳුගම 2983 3025 6008
  09 රත්නපුර නගර උතුර 2386 2212 4598
  10 රත්නපුර නගර බටහිර 666 619 1285
  12 නව නගරය 1787 1736 3523
  15 කොස්පැලවින්න 2574 2504 5078
  45 බටුගෙදර 950 887 1837
  46 කොළඳගල 121 101 222
  47 තිරිවානකැටිය 1265 1177 2442
  48 අංගම්මන 1096 1060 2156
  49 මුවගම 1167 1041 2208
  50 මුද්දුව 65 81 146
  51 සමගිපුර 1560 1444 3004
  52 මුද්දුව නැගෙනහිර 2000 1950 3950
  එකතුව 25110 23975 49085
  මුලාශ්‍ර -ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව -2011 ජනසංගණය

  1966 ඔත්තෝම්බර් මස 07 දින අංක 14,715/10 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයෙන් රත්නපුර නගර සභාව මහා නගර සභාවක් තත්වයට උසස් කරන ලද අතර නාගරික කොට්ඪාශ 15 ද පිහිටුවනු ලැබීය.

  නාගරික කොට්ඪාශ - 15
  සභිකයන් ගණණ - 15