:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 සෞඛයය දෙපාර්තමේන්තුව
රත්නපුර මහා නගර සභා සීමාව තුල ජීවත්වන ජනතාවගේ උප්පත්තියෙ සිට මරණමංචකය දක්වා අවශ්‍ය කරන මුලික සෞඛ්‍ය පහසුකම් ලබා දීම උදෙසා වඩා විධිමත් සෞඛ්‍ය සේවාවක් සැපයීම මහනගර සභාවේ සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ අරමුණ වෙයි.
ඇමතුම් : 0452222275