:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 නාගරික ලේකම් දෙපාර්තමේන්තුව
මහජන සේවා සැපයීම විධිමත් කිරීම සදහා සභාව සතු මානව සම්පත කළමනාකරණය කිරීම, එනම් සේවක බඳවාගැනීම්, උසස් කිරීම්, විශ්‍රාම ගැන්වීම් හා විනය පාලනය කටයුතු සම්බන්ධ සියලු රාජකාරි ඉටුකිරීම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යයි. රත්නපුර මහා නගර සභා සීමාවතුල සුභසාධන කටයුතුවන, පුස්තකාල සේවා සැපයීම, කියවීම් ශාලා පවත්වාගෙන යාම ද මෙම අංශයේ යටතේ සිදුකෙරේ. එමෙන්ම නිසියාකාරව රත්නපුර මහ නගර සභාවේ මාසික කාරක සභා සංවිධානය කර පැවැත්වීම, මසකට වරක් මහා සභාව පැවැත්වීම හා සියළු නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වැටුප් හා වේතන ගෙවීම හා ඔවුනගේ සුභසාධන කටයුතු මෙම අංශයෙන් සිදුකෙරේ.
ඇමතුම් : 0452222275