:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 නාගරික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව
රත්නපුර මහා නගර සභාව සතු සියලු ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම හා නඩත්තු කිරීම,ගොඩනැගිලි සැලසුම් අනුමත කිරීම , මංමාවත් ඉදිකිරීම ප්‍රතිසංස්කරණය හා නඩත්තුව, වීදී ආලෝක කරණය හා ආපදා ප්‍රත්‍යස්ථ නගරයක් නිර්මාණය කිරීම කිරීම උදෙසා වැසි ජල කානු පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම හා නඩත්තු කිරීම හා ආපදා අනතුරු අවමකිරීම සදහා ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය සහ ජනතා දැනුවත් කිරීම හා පහසුකම් හා සහන සැපයීම,ජල පහසුකම් සැපයීම හා ගිනිනිවීමේ හා මුදාගැනීමේ සේවා සැපයීම ආදි සේවා සැපයීම තුලින් ප්‍රතස්ථ ජීවන තත්වයක් නාගරික ජනතාව වෙත ලබාදීමට කටයුතු කිරීම මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යභාරයයි.

නාගරික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුට අයත් අංශ

මාර්ග අංශය
මංමාවත් ඉදිකිරීම, ප්‍රතිසංස්කරණය හා නඩත්තුව මෙම අංශය මඟින් සිදුකෙරේ
අංශ භාර නිලධාරි - එච්. ජයසිංහ ( කාර්මික නිලධාරි)

ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ අංශය
රත්නපුර මහා නගර සභාව සතු සියලු ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම හා නඩත්තු කිරීම මෙම අංශයෙන් සිදුකෙරේ.
අංශ භාර නිලධාරි - කේ.ඒ.සමන්ත මහේෂ් කොඩිකාර ( කාර්මික නිලධාරි)

ගොඩනැගිලි සැලසුම් අංශය
රත්නපුර මහා නගර සභා සීමාව තුල සියලු ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් හා ඒවයේ ප්‍රතිසංස්කරණයන් සඳහා යොමුවන අයදුම්පත් සැලසුම් කමිටුව වෙත යොමුකර, අනුමතකර සංවර්ධන බලපත්‍ර ලබාදීම හා පරිසර බලපත්‍ර ලබාදීම මෙම අංශයෙන් සිදුකෙරේ.
අංශ භාර නිලධාරි - කපිල ජගත් ගුණතිලක මයා (කළමනාකරණ සහකාර)

වැසි ජල කානු ඒකකය
මෙම ඒකකය යටතේ මහා නගර සභා සීමාව තුල ඇති සියලු කානු පද්ධති ඉදිකිරීම හා නඩත්තුව සිදුකෙරේ.
ඒකක භාර නිලධාරි - එස් ඔබේසේකර මයා (කාර්මික නිලධාරි)

ජල ව්‍යාපෘති අංශය
ජල ව්‍යාපෘති අංශය මඟින් මේ වනවිට ජල සම්පත් හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය විසින් පානීය ජල සැපයුම ලබාදීමට අපෝහොසත් වී ඇති ප්‍රදේශවලට නල ජලය සැපයීම කරනු ලැබේ. මෙම අංශය යටතේ මේ වනවිට ව්‍යාපෘති 19 පමණ ක්‍රියාක්මක වේ. ජල සැපයුම් 1800 පමණ සපයා ඇත.
අංශ භාර නිලධාරි - එස් ඔබේසේකර මයා (කාර්මික නිලධාරි)

ඉඩම් අංශය
ඉඩම් අංශය මඟින් මහා නගර සභාවට අයත් ඉඩම් කළමනාකරණ කටයුතු සිදු කෙරේ. ඒ යටතේ ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම් කටයුතු සම්බන්ධීකරණය, ඉඩම් බදු දීම , පවරාගැනීම් ආදී කටයුතු සිදු කෙරේ.
අංශ භාර නිලධාරි - ගංගා ප්‍රීයදර්ශණී සමන්දාස (සංවර්ධන නිලධාරි)

ආපදා අනතුරු අවම කිරීම හා පරිසර සංරක්ෂණ ඒකකය
රත්නපුර නගරය ආපදා ප්‍රත්‍යස්ථ නගරයක් ලෙස සුදානම් කිරීම සඳහා වන ආපදා අනතුරු අවම කිරීම සඳහා මහජනතාව දැනුවත් කිරීම්, පාසැල් වැඩසටහන් සිදුකීරීම හා ප්‍රදේශයේ ස්වාභාවික පරිසර පද්ධතිය සුරකිමින් හා එය සංරක්ෂණය කිරීමට අවශ්‍ය වන සියළු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම මෙම අංශයෙන් සිදුකෙරේ.
අංශ භාර නිලධාරි - ඩී.එච්.එස්. උදිත චන්ද්‍රදාස (සංවර්ධන නිලධාරි)

ගිනි නිවීමේ ඒකකය
මෙම ඒකකය මඟින් රත්නපුර මහා නගර සභා සීමාව තුල හදිසි ගිනි නිවීමේ සේවා හා මුදාගැනීමේ සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදුවේ. ගිනි භටයින් 07 ක් දැනට මෙම ඒකකයට අනුයුක්ත කර ඇති අතර, මෙම ඒකකය පහත දැක්වෙන ගිනි නිවීමේ උපකරණ වලින් සමන්විතය.
  • වතුර බවුසරය
  • ගිලන් රථය
  • ගිලන් රථය (ගිනි ගැනීම් හා මුදාගැනීම)
  • කැබ් රථය
ඒකක භාර නිලධාරි - ජ්‍යෙෂ්ඨ ගිනිභට සෝමරත්න මයා

කාර්මික වැඩපළ
රත්නපුර මහා නගර සභාවේ සියලු ඉදිකිරීම් හා අලුත්වැඩියා කටයුතු සදහා අවශ්‍ය දැවමය යෙදවුම් සකස්කිරීම, කාර්යාලීය දැවමය ගෘහභාණ්ඩ අලුත් වැඩියාව ආදි කර්මාන්ත සිදුකරයි
කාර්මික වැඩපළ භාර නිලධාරි - කේ.ඒ.සමන්ත මහේෂ් කොඩිකාර ( කාර්මික නිලධාරි)
ඇමතුම් : 0452222275