:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව
නගර සභාව සතු ආදායම් තක්සේරු කිරීම, එකතු කිරීම, නව ආදායම් ප්‍රභවයන් හඳුනා ගැනීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කිරීම, හිඟ ආදායම් එකතු කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලවල් සකස් කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම,සියළුම ආදායම් හා වියදම් ප්‍රතිග්‍රහන කටයුතු සිදු කිරීම, සියළුම මූල්‍ය වාර්තා හා වාර්ෂික ගිණුම් ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම,අයවැය සකස් කිරීම, ප්‍රතිග්‍රහන කිරීම හා පාලනය කිරීම ඇතුළු සියළුම මුල්‍ය පාලන හා මුලය කළමනාකරණ කටයුතු මෙම අංශයේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය වේ.
ඇමතුම් : 0452222275