:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 නාගරික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව - බිම්බඳු ලබා දීම
බිම්බඳු ලබා දීම

අංශ ප්‍රධානී :
නාගරික ඉංජිනේරු

සම්බන්ධ විය හැකි දුරකථන අංක :
0452222275

වෙනත් තොරතුරු :
අය කරන මුදල ඉඩමේ භූමි ප්‍රමාණය හා වටිනාකම මත රඳාපවතී