:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 නාගරික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව - ගොඩනැගිලි අයදුම්පතක් නිකුත් කිරීම
ගොඩනැගිලි අයදුම්පතක් නිකුත් කිරීම

රැගෙන ආ යුතු ලිපි ලේඛන :
ගොඩනැගිලි සැලැස්මේ මුල්පිටපත් 02 ගොඩනැගිලි අයදුම්පතෙහි ඒ ආකෘථිය හා බී ආකෘතිය සම්පුර්ණ කර සුදුසුකම්ලත් පුද්ගලයන් හා අයිතිකරු විසින් සම්පුරණ කල යුතුය. මිනින්දෝරු සැලැස්මේ පිටපත් 02, ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයේ අනුමැතිය, වරිපනම් අංකය හා වරිපනම් ගෙවු කුවිතාන්සිය, ඔප්පු පිටපත

අංශ ප්‍රධානී :
නාගරික ඉංජිනේරු

සම්බන්ධ විය හැකි දුරකථන අංක :
0452222275

වෙනත් තොරතුරු :
අයදුම්පතක මිල රු 228 + වැට් බදු වේ. වර්ග ප්‍රමාණය මත පරීක්ෂණ ගාස්තු අය කෙරේ