:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 නාගරික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව - බැකෝ යන්ත්‍රය කුලියට දීම
බැකෝ යන්ත්‍රය කුලියට දීම

අය කරන මුදල රුපියල් : 2,462.40

අංශ ප්‍රධානී :
නාගරික ඉංජිනේරු

සම්බන්ධ විය හැකි දුරකථන අංක :
0452222275

වෙනත් තොරතුරු :
ඉහත මුදල එක් දිනක් සඳහා වේ.