:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 නාගරික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව - ලෙළන තලනය කුලියට දීම
ලෙළන තලනය කුලියට දීම

අය කරන මුදල රුපියල් : 4,987.50

අංශ ප්‍රධානී :
නාගරික ඉංජිනේරු

සම්බන්ධ විය හැකි දුරකථන අංක :
0452222275

වෙනත් තොරතුරු :
ඉහත මුදල එක් දිනක් සඳහා වේ.මේ සදහා රජයේ බදු මුදල් ද අයකරනු ලැබේ.