:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව - වරිපනම් අංකයක් ලබා ගැනීම (ඔප්පු සහිත)
වරිපනම් අංකයක් ලබා ගැනීම (ඔප්පු සහිත)

අය කරන මුදල රුපියල් : 250.00

රැගෙන ආ යුතු ලිපි ලේඛන :
ලේඛන ගත අයිතිකරු විසින් පවරා ඇති ඔප්පුවේ ඡායා පිටපතක් ගොඩනැගිලි සැලසුමෙහි පිටපතක් ලේඛන ගත අයිතිය සනාථ නොවන විට පැවරුම්කරුට දේපල හිමිවුණු ආකාරය දැක්වෙන පෙලපත් සටහනක් ඉදිරිපත් කල යුතුය

අංශ ප්‍රධානී :
ප‍්‍රධාන ආදායම් පරීෂක

සම්බන්ධ විය හැකි දුරකථන අංක :
0452222275

වෙනත් තොරතුරු :
තාවකාලික අංක පෝරම ගාස්තු රු 250 ඔප්පුවේ වටිනාකමින් 1% ක මුදලක්