:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව - වරිපනම් අංකයක් ලබා ගැනීම (ඔප්පු රහිත)
වරිපනම් අංකයක් ලබා ගැනීම (ඔප්පු රහිත)

අය කරන මුදල රුපියල් : 250.00

රැගෙන ආ යුතු ලිපි ලේඛන :
දේපල ඔබට අයත් බවට සඳහන් කර ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් සහතික කරන ලද ලිපියක් දිවුරුම් ප‍්‍රකාශයක් බදු ලබා ගෙන ඇති දේපලක් නම් බදු ගිවිසුමෙහි පිටපතක්

අංශ ප්‍රධානී :
ප‍්‍රධාන ආදායම් පරීෂක

සම්බන්ධ විය හැකි දුරකථන අංක :
0452222275

වෙනත් තොරතුරු :
තාවකාලික අංක පෝරම ගාස්තු රු 250 ස්ථානීය වාර්ෂික වටිනාකම අනුව රු 1000 සිට රු 3500 දක්වා මුදලක් අතිරේක ගාස්තුව රු 1500 සිට රු 10000 දක්වා