:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව - ව්‍යාපාර බදු / කර්මාන්ත බදු
ව්‍යාපාර බදු / කර්මාන්ත බදු

අය කරන මුදල රුපියල් : 1,000.00

රැගෙන ආ යුතු ලිපි ලේඛන :
අයදුම් පත‍්‍රයක් පුරවා භාර දිය යුතුය

අංශ ප්‍රධානී :
ප‍්‍රධාන ආදායම් පරීෂක

සම්බන්ධ විය හැකි දුරකථන අංක :
0452222275

වෙනත් තොරතුරු :
ස්ථානීය වටිනාකම අනුව ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් ගාස්තු රු 1000 සිට රු 5000 දක්වා