:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව - දැන්වීම් පුවරු ප‍්‍රදර්ශනයට අවසර ලබා ගැනීම (ස්ථිර)
දැන්වීම් පුවරු ප‍්‍රදර්ශනයට අවසර ලබා ගැනීම (ස්ථිර)

අය කරන මුදල රුපියල් : 150.00

රැගෙන ආ යුතු ලිපි ලේඛන :
අයදුම් පත‍්‍රයක් පුරවා භාර දිය යුතුය

අංශ ප්‍රධානී :
ප‍්‍රධාන ආදායම් පරීෂක

සම්බන්ධ විය හැකි දුරකථන අංක :
0452222275

වෙනත් තොරතුරු :
වර්ග අඩියකට රු 150