:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව - බැනර් කටවුට් ප‍්‍රදර්ශනයට අවසර ලබා ගැනීම (තාවකාලික)
බැනර් කටවුට් ප‍්‍රදර්ශනයට අවසර ලබා ගැනීම (තාවකාලික)

අය කරන මුදල රුපියල් : 60.00

රැගෙන ආ යුතු ලිපි ලේඛන :
අයදුම් පත‍්‍රයක් පුරවා භාර දිය යුතුය

අංශ ප්‍රධානී :
ප‍්‍රධාන ආදායම් පරීෂක

සම්බන්ධ විය හැකි දුරකථන අංක :
0452222275

වෙනත් තොරතුරු :
වර්ග අඩියකට රු 60