:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 නාගරික ලේකම් දෙපාර්තමේන්තුව - ආදාහනාගාර සේවා
ආදාහනාගාර සේවා

රැගෙන ආ යුතු ලිපි ලේඛන :
මරණ සහතිකය ඡායා පිටපතක් සහිතව අවශ්යකතාවය දන්වා ඉල්ලීම් ලිපියක් රැගෙන ඒම

අංශ ප්‍රධානී :
සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි

සම්බන්ධ විය හැකි දුරකථන අංක :
0452222275

වෙනත් තොරතුරු :
ආදාහනාගාරය වෙන් කිරීම
නගර සභා සීමාව ඇතුලත රු. 5000
නගර සභා පිටත රු.7000
සුසානභුමියේ භූමිදානය සඳහා
මල්වල සුසානභූමිය සඳහා
නගර සභා සීමාව ඇතුලත රු.300
නගර සභා සීමාවෙන් පිටත රු.5000
වෙනත් සුසානභූමි සඳහා රු.300
සිහිවටන ඵලක ඉදි කිරීම සඳහා රු.25000
නගර සීමාව ඇතුලත බිම් කොටස් ලබා ගැනීම එහිදී බිම් ප්රිමාණය ස්ථානය දිනගණන අනුව ගාස්තුව නියම වේ