:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 සෞඛයය දෙපාර්තමේන්තුව - ගලිරථ සේවාව ලබා දීම
ගලිරථ සේවාව ලබා දීම

අය කරන මුදල රුපියල් : 5,215.50

රැගෙන ආ යුතු ලිපි ලේඛන :
කාර්යාලයෙන් ලබාගන්නා ලද අයදුම්පත්‍රය

අංශ ප්‍රධානී :
සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරි

සම්බන්ධ විය හැකි දුරකථන අංක :
045- 2222275 / 045-3460350

වෙනත් තොරතුරු :
නගර සිමාව තුළ නිවසක් ස‍ඳහා රුපියල් 5215.50 මුදලක් අය කරන අතර, නගර සිමාවෙන් පිටත කිලෝ මීටර් ගණනට අය කරනු ලැබේ.