:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 සෞඛ්‍ය අංශය - ව්‍යාපාර බලපත්‍ර ලබා දීම
ව්‍යාපාර බලපත්‍ර ලබා දීම

රැගෙන ආ යුතු ලිපි ලේඛන :
ව්‍යාපාර බලපත්‍ර අයදුම්පත්‍රය

අංශ ප්‍රධානී :
සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරි

සම්බන්ධ විය හැකි දුරකථන අංක :
045- 2222275 / 045-3460350

වෙනත් තොරතුරු :
ප්‍රධාන ආදායම් පරික්ෂක විසින් මිළ ගණන් තීරණය කරනු ලබයි