:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 නාගරික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව - අනතුරුදායක ගස් ඉවත්කිරීම
අනතුරුදායක ගස් ඉවත්කිරීම

අය කරන මුදල රුපියල් : 1,000.00

රැගෙන ආ යුතු ලිපි ලේඛන :
අනතුරුදායකගස් පිහිටි ඉඩම් අයිතිකරුගේ නම හා ලිපිනය

අංශ ප්‍රධානී :
නාගරික ඉංජිනේරු

සම්බන්ධ විය හැකි දුරකථන අංක :
0452222275