:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 නාගරික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව - වීථී රේඛා සහතික ලබාගැනීම
වීථී රේඛා සහතික ලබාගැනීම

අය කරන මුදල රුපියල් : 1,687.50

රැගෙන ආ යුතු ලිපි ලේඛන :
වසර 10 ක් නොඉයික්මවු පිඹුරුපතේ පිටපත් දෙකක්

අංශ ප්‍රධානී :
නාගරික ඉංජිනේරු

සම්බන්ධ විය හැකි දුරකථන අංක :
0452222275