:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 නාගරික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව - වර්ග අඩි 10 දක්වා ජලනළ එලීම සඳහා මාර්ගය පළුඳු කිරීම
ජලනළ එලීම

අය කරන මුදල රුපියල් : 3,270.00

අංශ ප්‍රධානී :
නාගරික ඉංජිනේරු

සම්බන්ධ විය හැකි දුරකථන අංක :
0452222275

වෙනත් තොරතුරු :
වැඩිවන වර්ග අඩියකට රුපියල් 327.00 ක් අය කෙරේ. මෙයට අමතරව රජයේ බදු ඇතුලත් වේ.