:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 රත්නපුර මහ නගර සභාවේ කාර්යමණ්ඩලය - ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව
    නම තනතුර කාර්යාලීය දුරකථන අංකය
1 ඩබ්.කේ.සී.එම්. ගුණවර්ධන මිය ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර 045- 2222275
2 ඉන්දානි දික්වත්ත කළමනාකරණ සහකාර 0452222275
3 කේ.ඒ.ටී.එම්. කුඩාආරච්චි කළමනාකරණ සහකාර 0452222275
4 එච්.ආර්.සී.එස්.බණ්ඩාර සහකාර නාගරික කොමසාරිස්(මුදල්) 045 – 2231900
5 ඩී. ආර්. ද එස්. විජේසූරිය පරිපාලන නිළධාරී 045 - 2222275
6 අයි. සී. අයි. සුගතපාල සංවර්ධන නිළධාරි 045 - 2222275
7 ඩී.එච්. පුෂ්පාකාන්ති සංවර්ධන නිලධාරි 045 - 2222275
8 ආනන්ද බටුගෙදර කළමනාකරණ සහකාර 045 - 2222275
9 එම්. බී. එස්. උදයකුමාරි කළමනාකරණ සහකාර 045 - 2222275
10 ජී. ඩී. මිහිරාණි කළමනාකරණ සහකාර 045 - 2222275
11 ටී. එම්. සී. එස්. තෙන්නකෝන් කළමනාකරණ සහකාර 045 - 2222275
12 කේ. ඩී. නිමාලි චන්ද්‍රිකා කළමනාකරණ සහකාර 045 - 2222275
13 ජී. ආර්. ශාන්ත කුමාරසිරි කළමනාකරණ සහකාර 045 - 2222275
14 පී. ඒ. අයේෂා ප්‍රියංගිකා කළමනාකරණ සහකාර 045 - 2222275
15 ඩබ්ලිව්. ඩී. මනෝජ් කපිල සැපයුම් සහායක 045 - 2222275
16 එම්. සුනේත්‍රා. ගුණවර්ධන කළමනාකරණ සහකාර 045 - 2222275
17 එම්. කේ. එස්. ආර්. ජයවික්‍රම කළමනාකරණ සහකාර 045 - 2222275
18 කේ. ඒ. නන්දාවතී කළමනාකරණ සහකාර 045 - 2222275
19 සී. හඳපාන්ගොඩ කළමනාකරණ සහකාර 045 - 2222275
20 එච්. ඒ. කුමාරරත්න කම්කරු 045 - 2222275
21 එච්. එල්. හිරෝෂන් කුමාර කම්කරු 045 - 2222275
22 ඊ. ඒ. වී. ජේ. බාලකුමාර් කළමනාකරණ සහකාර 045 - 2222275
23 ආර්. ඩී. ඩබ්ලිව්. ජේ. විජේවර්ධන කළමනාකරණ සහකාර 045 - 2222275
24 ඩබලිව්. ආර්. පී. අයි. එන්. විජේසිංහ කළමනාකරණ සහකාර 045 - 2222275
25 අනෝමා සුභාෂිණී හෙට්ටිආරච්චි කාර්යාල කාර්ය සහායක 045 - 2222275
26 කේ.ඒ.ඩී අනුර පියතිස්ස ප්‍රධාන ආදායම් පරීක්ෂක 045-2222275
27 බී ඒ ජයතිලක ආදායම් පරිපාලක 045-2222275
28 ජූඩ් සිරිවර්ධන ආදායම් පරිපාලක 045-2222275
29 කේ සුනීතා කාර්යාල කාර්ය සහායක 045-2222275
30 කේ.කේ.ඩී.ජී.ඩී. කරුණාතිලක ආයුධ භාරකරු 045-2222275
31 අයි.එල්. ජයමිණි වික්‍රමසිංහ කම්කරු 045-2222275
32 එචි.වයි. අනූෂා දමයන්ති කම්කරු 045-2222275
33 දුෂාන්ත රුවන් කම්කරු 045-2222275
34 කේ.වී. හිරන්ත මාලින්ග පීරිස් කම්කරු 045-2222275
35 එම්.ආර්. ඉස්මීර් කම්කරු 045-2222275
36 ඩබ්.එම්.බී. ඉන්දික රොෂාන් කරුණාතිස්ස කම්කරු 045-2222275
37 ඒ. හෙට්ටිආරච්චි කම්කරු 045-2222275