:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 රත්නපුර මහ නගර සභාවේ කාර්යමණ්ඩලය - නාගරික ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව
    නම තනතුර කාර්යාලීය දුරකථන අංකය
1 ඩබ්.ඒ.ඩබ්.එල්. හේමන්ත නාගරික ඉංජිනේරු 0452222275
2 කේ.ඒ.ඩී. අනුරාධ සැලසුම් ශීල්පි 0452222275
3 එච්.ජයසිංහ කාර්මික නිලධාරි 0452222275
4 ඩී.එච්.එස්.යූ. චන්ද්‍රදාස සංවර්ධන නිලධාරි සංවර්ධන නිලධාරි
5 එච්.බී.ජී.පී. සමන්දාස සංවර්ධන නිලධාරි 0452222275
6 එම්.එන්.එල්. කීර්තිරත්න සංවර්ධන නිලධාරි එම්.එන්.එල්. කීර්තිරත්න
7 බී.එම්.පී.ඩී. රත්නායක ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර 0452222275
8 ඩී. පුෂ්පා ජයන්ති අමරසිංහ කාර්යාල කාර්ය සහායක 0452222275
9 එච්.ඒ.වී.කේ. ගිහානි කම්කරු 0452222275
10 එල්.අයි. සමරවික්‍රම කම්කරු 0452222275
11 එම්.බී.එස්. සමන්ති කළමනාකරණ සහකාර 0452222275
12 ටී.එම්.වී.එස්.තෙන්නකෝන් මිය කළමනාකරණ සහකාර 0452222275