:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 රත්නපුර මහ නගර සභාවේ කාර්යමණ්ඩලය - නාගරික ලේකම් දෙපාර්තමේන්තුව
    නම තනතුර කාර්යාලීය දුරකථන අංකය
1 ජේ.ඩී.කේ. රත්නායක මිය කළමනාකරණ සහකාර 045- 2222275
2 එම්.ඩබ්.කුලතිලක නාගරික කොමසාරිස් 0452222275
3 එල්.එම්.පී.ඩබ්.බණ්ඩාර නාගරික ලේකම් 0452222275
4 ඩී.එම්.එම්.මාලනී රූපලතා පරිපාලන නිළධාරී 0713093610
5 කේ.කේ.එස්.ඩබ්.ආර්. රූපසිරි ප්‍රධාන කළමනාකරණ සහකාර 0452222275
6 ඉඳුනිල් ප්‍රියංකර මයා කළමනාකරණ සහකාර 0452222275
7 එම්.එස්.එෆ්. රිස්මියා කළමනාකරණ සහකාර 0452222275
8 බී.එච්.එම්. ප්‍රේමතිලක සංවර්ධන නිලධාරි 0452222275
9 එච්.ආර්.ආර්.එස්. ජයතිස්ස සංවර්ධන නිලධාරි 0452222275
10 පී.එම්.එස්. නිසංසලා සංවර්ධන නිලධාරි 0452222275
11 එච්.කේ.බී.ජී. කුමාරසිංහ සංවර්ධන නිලධාරි 0452222275
12 එන්.එම්.සී. නිරෝෂිණී සංවර්ධන නිලධාරි 0452222275
13 එච්.ඒ. කුලරත්න ප්‍රධාන කාර්යාල කාර්ය සහායක 0452222275
14 එච්.ජී. සුනිල් ශාන්ත කාර්යාල කාර්ය සහායක 0452222275
15 අනුලා ලියනගේ කාර්යාල කාර්ය සහායක 0452222275
16 ඒ.ජී. රංජිත් කාර්යාල කාර්ය සහායක 0452222275
17 ඩී.එම්.කේ. ප්‍රියංකා කාර්යාල කාර්ය සහායක 0452222275
18 ජී.ඩී. මල්ලිකා ලේඛන භාරකරු 0452222275
19 පී.ඒ. හේමාවතී ලේඛනාගාර සහායක 0452222275
20 එන්.කේ. රෝහිත ලසන්ත පණිවිඩකරු 0452222275
21 ජී.එල්.පී.එච්. කුමාර කම්කරු 0452222275
22 යූ. ටී. ඒ. ඉනෝකා පුෂ්පකුමාරි සංවර්ධන නිලධාරි 045 - 2222275
23 එම්.ඒ.වී.ඩී.එස්.අබේසේකර මෙනවිය කළමනාකරණ සහකාර 0452222275
24 එම්.එන්.මුනීබ් අහමඩ් කලමනාකරණ සහකාර
25 රුචිරා ලවින්දි මෙනවිය කලමනාකරණ සහකාර
26 අචිනි රසාංගිකා මෙනවිය කලමනාකරණ සහකාර 0452222275