:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 රත්නපුර මහ නගර සභාවේ කාර්යමණ්ඩලය - සෞඛයය දෙපාර්තමේන්තුව
    නම තනතුර කාර්යාලීය දුරකථන අංකය
1 වෛද්‍ය ඒන්.බී. ගාමිණී මයා සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරි 045- 2222275 / 045-3460350
2 වෛද්‍ය වී.එන්.යු. සිරිමෙවන් මිය අතිරේක සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරි 045- 2222275 / 045-3460350
3 ඩබ්.කේ.එල්.ජේ. ප්‍රේමතිලක මිය මහජන සෞඛ්‍ය හෙදි සොයුරිය 045- 2222275
4 කේ.පී.ආර්.පී.පතිරණ මයා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂයක 045- 2222275
5 එම්.පී.එල්. ප්‍රසිඩස් මයා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂයක 045- 2222275
6 වයි.එම්.එල්.කුමාර මයා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂයක 045- 2222275
7 එම්.ටී.එස්.හේමචන්ද්‍ර මයා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂයක 045- 2222275
8 ඊ.පී.එස්. ඉරෝෂනී මිය සංවර්ධන නිලධාරී 045- 2222275
9 කේ.ඩී. ධම්මිකා කුරුප්පු මිය කාර්යාල සහායක 045- 2222275
10 ඒ.ඒ. නන්දා මාලනි මිය කාර්යාල කාර්ය සහායක 045- 2222275
11 අනුර පියරත්න ප්‍රධාන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක 0452222275