:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 අප ගැන

සංඛ්‍යාෙල්ඛන තොරතුරු

බල ප්‍රදේශයේ විශාලත්වය - වර්ග කිලෝමීටර් 22.18
සභික සංඛ්‍යාව - 15

සේවක සංඛ්‍යාව(ස්ථිර)

නාගරික කොමසාරිස් (ශ්‍රී.ල.ප.සේ) - 01
මාණ්ඩලික නිලධාරීන් - (දීපව්‍යාප්ත සේවා ) - 05
 • නාගරික ඉංජිනේරු - 01
 • නාගරික ගණකාධිකාරි - 01
 • නාගරික ලේකම් - 01
 • නාගරික සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි - 01

මාණ්ඩලික නිලධාරීන් (අධිශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්) - 03

 • පරිපාලන නිලධාරි - 01
 • පරිපාලන නිලධාරි - 01
 • සැලසුම් ශිල්පි - 01

 • මහජන සෞඛ්‍ය හෙද සොයුරියන් 01
 • සංවර්ධන නිලධාරි 13
 • මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක 04
 • පවුල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරි 10
 • කාර්මික නිලධාරි 03
 • පුස්තකාලාධිපති 02
 • කළමනාකරණ සහකාර 40
 • අදායම් පරීක්ෂක 04
 • පෙර පාසැල් පාලිකා 13
 • වෙළඳපොල භාරකරු 03
 • වැඩ උප නිරීක්ෂක 06
 • සෞඛ්‍ය උප නිරීක්ෂක 03
 • සෞඛ්‍ය කංකානි 01
 • ප්‍රජා සංවර්ධන සහකාර 02
 • මැහුම් උපදේශිකා 02
 • රියදුරු 17
 • පෑස්සුම්කරු 01
 • පෙදරේරු 05
 • ආදාහනාගාර ක්‍රියාකරු 01
 • මෝටර් කාර්මික 01
 • කම්මල්කරු 01
 • මුරකරු 23
 • කාර්යාල කාර්යය සාහයක 18
 • පුස්තකාල සාහයක 05
 • ක්‍රීඩා භූමි උපදේශක 02
 • ආරක්ෂක නිලධාරි 02
 • ආයුධ භාරකරු 02
 • කියවීම්ශාලා භාරකරු 10
 • නගරශාලා භාරකරු 02
 • ආදාහනාගාර සහායක 01
 • සුසානභූමි පාලක 01
 • වාහන පාලක 02
 • වැඩ කම්කරු 123
 • සෞඛ්‍ය කම්කරු 68
 • ගිනි නිවීමේ භටයින් 07

මහජන ක්‍රීඩා පිටි

 • සීවලි ක්‍රීඩාංගනය
 • මුද්දුව ක්‍රීඩාංගනය
 • මොනරවිල ක්‍රීඩාංගනය
 • පොල්හේන්ගොඩ ක්‍රීඩාංගනය
 • මහවල ක්‍රීඩාංගනය
 • ගෝල්ඩන් ග්‍රෝ ක්‍රීඩාංගනය

පොදු වෙළඳපොල - 03

 • පුලිඟුපිටිය පොදුවෙළඳපොල
 • කුඩුගල්වත්ත වෙළඳ සංකීරණය
 • පොලිස් ස්ථානය අසල වෙළඳ සංකීරණය

මහජන පුස්තකාල

පුස්තකාලයේ නම හා ලිපිනය ශ්‍රේණිය දුරකථන අංකය පොත් සංඛ්‍යාව පුවත්පත් කාර්යය මණ්ඩලයේ සාමාජික සංඛ්‍යාව සාමාජික සංඛ්‍යාව වෙනත් පහසුකම්
සිංහල දෙමළ ඉංශ්‍රීසි සිංහල දෙමළ ඉංශ්‍රීසි
මහජන පුස්තකාලය,මහ නගර සභාව,රත්නපුර. 1 045 - 2222957 37030 පරිත්‍යාග 4994 703
පරිත්‍යාග
205
6895
පරිත්‍යාග
205
23 02 05 ස්ථීර 13
අනියම් 06
11423 අන්තර්ජාල පහසුකම් ඇත.

ශාඛා පුස්තකාල - 18

නම හා ලිපිනය පොත් සංඛ්‍යාව පුවත්පත් පාඨක සංඛ්‍යාව කාර්යය මණ්ඩලයේ සාමාජික සංඛ්‍යාව වෙනත් පහසුකම්
සිංහල දෙමළ ඉංශ්‍රීසි වෙනත් සිංහල දෙමළ ඉංශ්‍රීසි
දේවාලයගාව,රත්නපුර. 1659 10 213   22     58 03 වර්ණ රූපවාහිනි 01
පොම්පකැලය,රත්නපුර. 1277 79 278   14 01   70 03  
මුවගම,රත්නපුර. 922 - 171   14     40 02  
මුද්දුව,රත්නපුර. 888 02 276   18   02 125 04  
සමඟිපුර,රත්නපුර. 1672 02 356   18     40 03  
කොස්පැලවින්න, රත්නපුර. 1316 - 77 පරිත්‍යාග 18 14     35 03  
මහවලවත්ත,රත්නපුර. 1364 44 336   10 02   72 02  
සමන් පෙදෙස,රත්නපුර. 1147 07 130   14     58 03 පරිඝණක 01 වර්ණ රූපවාහිනි 01
පොල්හේන්ගොඩ,රත්නපුර. 414 04 157   09     57 02  
අංගම්මන,රත්නපුර. 1365 03 274   15     42 02  
තිරිවානකැටිය,රත්නපුර. 553 02 111   12     74 03 වර්ණ රූපවාහිනි 01
පුබුදුගම,රත්නපුර. 414 - 189   11     25 02  
කොලින් ක්‍රසන්ට්, රත්නපුර 1064 05 252   18     85 03  
ගෝල්ඩන් ග්රෝ‍, රත්නපුර 500 02 163   13     25 03  
බටුගෙදර, රත්නපුර 482 02 109   11     60 02  
කණාදොළ, රත්නපුර 701 02 135   12     300 03  
ගොලුවාවිල, රත්නපුර 1425 15 345   11     150 03  
නිදහස් සමරු ළමා පුස්තකාලය,නවනගරය, රත්නපුර 3412 - 445 පරිත්‍යාග 442 11     475 04  

ළදරු පාසැල් - 15

 • දේවාලේගාව පෙර පාසැල
 • මුද්දුව පෙර පාසැල
 • මුවගම පෙර පාසැල
 • සමන්පෙදෙස පෙර පාසැල
 • පොම්පකැලය පෙර පාසැල
 • නවනගරය පෙර පාසැල
 • කොලින් ක්ර සන්ට් පෙර පාසැල
 • තිරිවානකැටිය පෙරපාසැල
 • ගොළුවාවිල පෙර පාසැල
 • අංගම්මන පෙර පාසැල
 • මහවලවත්ත පෙර පාසැල
 • සමඟිපුර පෙර පාසැල
 • කොස්පැලවින්න පෙර පාසැල
 • නිදහස් සමරු පෙර පාසැල
 • ජාතික නිවාස පෙර පාසැල

මැහුම් පාසැල් - 04

 • නවනගරය මැහුම්පාසැල
 • පොල්හේනගොඩ මැහුම් පාසැල
 • පොම්පකැලය මැහුම් පාසැල
 • මුද්දුව මැහුම් පාසැල

ළමා උද්‍යාන - 03

පිහිනුම් තටාක - 01

වනෝද්‍යාන - 01

දිය ඇලි - 02

 • කටුගස් ඇල්ල
 • රජනාව ඇල්ල

සිනමා ශාලා - 02

 • ජෝති සිනමා
 • නිව් ඉම්පීරීයල් සිනමා

බහුකාර්ය මධ්‍යස්ථාන - 01

ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන - 01

නාන ස්ථාන - 62