:: රත්නපුර මහ නගර සභාව
 ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්
  දිනය අදාල අංශය ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම
1 2017-04-26 ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව සේවා සහ ස්ථාන 2017 වර්ෂයට බදු දීම ලබා ගන්න