:: இரத்தினபுரி மாநகரசபை
 பொரியியலாளர் பிரிவு - நிலவரி பெற்றுக்கொள்ளல்
நிலவரி பெற்றுக்கொள்ளல்

பிரிவு தலைவர் :
நகர பொரியியலாளர்

தொடர்பு விபரங்கள் :
0452222275

பிற விபரங்கள் :
அறவிடப்படும் பணம் இடத்தின் அளவு மற்றும் பெறுமதியின் அடிப்படையிலே அமையும்