:: இரத்தினபுரி மாநகரசபை
 கணக்கீட்டுப்பிரிவு - வரிப்பணக்கோவையில் பெயரை உட்செலுத்தல் ஆவணப்பத்திரம் தவிர&
வரிப்பணக்கோவையில் பெயரை உட்செலுத்தல் ஆவணப்பத்திரம் தவிர&

தொகை : 250.00

தேவையான ஆவணங்கள் :
சொத்து உங்களுக்கு உரிமையானதை குறிப்பிட்டு பிரதேச செயளாலரால் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கடிதம் சத்திய பிரமாணம் சபையில் வரி பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட sசொத்து எனின் வரி ஒப்பந்தத்தின் பிரதி

பிரிவு தலைவர் :
பிரதான வருமானபரீட்சகர்

தொடர்பு விபரங்கள் :
0452222275

பிற விபரங்கள் :
பெயர் மாற்றல் பத்திர கட்டணம்= ரூ 250 இடத்தின் வருடாந்த பெறுமதியின் அடிப்படையில் ரூ 1500 லிருந்து ரூ 10000 வரை பணம்a