:: இரத்தினபுரி மாநகரசபை
 கணக்கீட்டுப்பிரிவு - வரிப்பண இலக்கம் பெற்றுக்கொள்ளல் ஆவணப்பத்திரம் தவிர
வரிப்பண இலக்கம் பெற்றுக்கொள்ளல் ஆவணப்பத்திரம் தவிர

தொகை : 250.00

தேவையான ஆவணங்கள் :
சொத்து உங்களுக்கு உரிமையானதை குறிப்பிட்டு பிரதேச செயளாலரால்a உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கடிதம்a சத்திய பிரமாணம் வரி செலுத்தி பெறப்பட்டுள்ள சொத்து எனின்s வரி ஒப்பந்தத்தின் பிரதி

பிரிவு தலைவர் :
பிரதான வருமான பரீட்சகர்

தொடர்பு விபரங்கள் :
0452222275

பிற விபரங்கள் :
தற்காலிக இல பத்தி கட்டணம் ரூ 250 இடத்தின் வருட பெறுமதியின் படி ரூ 1000 இலிருந்து ரூ 3500 வரை பணம் மேலதிக கட்டணம் ரூ 1500 லிருந்து ரூ 10000 வரை