:: இரத்தினபுரி மாநகரசபை
 கணக்கீட்டுப்பிரிவு - வியாபார வரி தொழிற்சாலை வரி
வியாபார வரி தொழிற்சாலை வரி

தொகை : 1,000.00

தேவையான ஆவணங்கள் :
விண்ணப்படிவமொன்று பூரணப்படுத்தி கையளித்தல் வேண்டும்

பிரிவு தலைவர் :
பிரதான வருமான பரீட்சகர்

தொடர்பு விபரங்கள் :
0452222275

பிற விபரங்கள் :
இடத்தின் பெறுமதியின் படி வர்த்தமானி அறிவித்திலின் குறிப்பிடப்பட்ட கட்டணம் ரூ 1000 லிருந்து ரூ 5000 வரை