:: இரத்தினபுரி மாநகரசபை
 கணக்கீட்டுப்பிரிவு - பதாதை காட்சிக்கு அனுமதி பெறல் தற்காலிக
பதாதை காட்சிக்கு அனுமதி பெறல் தற்காலிக

தொகை : 60.00

தேவையான ஆவணங்கள் :
விண்ணப்பப் படிவமொன்று நிரப்பி கையளித்தல் வேண்டும்

பிரிவு தலைவர் :
பிரதான வருமான பரீட்சகர்

தொடர்பு விபரங்கள் :
0452222275

பிற விபரங்கள் :
சதுர அடிக்கு ரூ 60