:: இரத்தினபுரி மாநகரசபை
 சுகாதார பிரிவு - வியாபார பெற்றுக்கொள்ளல்
வியாபார பெற்றுக்கொள்ளல்

தேவையான ஆவணங்கள் :
வியாபார

பிரிவு தலைவர் :
சுகாதார வைத்திய அதிகாரி

தொடர்பு விபரங்கள் :
045- 2222275 / 045-3460350

பிற விபரங்கள் :
பணம் தலைமை வருவாய் ஆய்வாளர்