:: இரத்தினபுரி மாநகரசபை
 பொரியியலாளர் பிரிவு - வீதி ஒழுங்குபத்திரம் பெற்றுக்கொள்ளல்
வீதி ஒழுங்குபத்திரம் பெற்றுக்கொள்ளல்

தொகை : 1,687.50

தேவையான ஆவணங்கள் :
10 வருடங்களுக்கு அதிகமில்லாத இடத்தின் இரு பிரதிகள்

பிரிவு தலைவர் :
நகர பொரியியலாளர்

தொடர்பு விபரங்கள் :
0452222275