:: இரத்தினபுரி மாநகரசபை
 பொரியியலாளர் பிரிவு - 10 சதுர அடிவரை நீர்வழங்கலுக்காக பாதைக
நீர் வழங்கல்

தொகை : 3,270.00

பிரிவு தலைவர் :
நகர பொரியியலாளர்

தொடர்பு விபரங்கள் :
0452222275

பிற விபரங்கள் :
அதிகரிக்கும் ஒவ்வொரு அடிக்கும் 327.00 ரூபா அறவிடப்படும்.