:: இரத்தினபுரி மாநகரசபை
 சேவைக்குழு - கணக்கீட்டுப்பிரிவு
    பெயர் பதவி அலுவலக தொலைபேசி
1 திருமதி.டபள்யூ.கே.சீ.எம்.குணவர்தன முகாமைத்துவ உதவியாளர் 045- 2222275
2 இந்ரானி திக்வத்த முகாமைத்துவ உதவியாளர் 0452222275
3 கே.ஏ.டி.எம்.குடா ஆரச்சி முகாமைத்துவ உதவியாளர் 0452222275
4 H.R.C.S.Bandara உதவி நகர ஆணையாளர் 045 – 2231900
5 டீ. ஆர். டி எஸ்.விஜேசூரிய நிர்வாக அதிகாரி 045 - 2222275
6 ஐ. சீ. ஐ. சுகதபால அபிவிருத்தி அதிகாரி 045 - 2222275
7 டி.எச்.புஸ்பகாந்தி அபிவிருத்தி அதிகாரி 045 - 2222275
8 ஆனந்த படுகெதர முகாமைத்துவ உதவியாளர் 045 - 2222275
9 எம். பீ. எஸ். உதயகுமாரி முகாமைத்துவ உதவியாளர் 045 - 2222275
10 ஜி. டீ. மிஹிரானி முகாமைத்துவ உதவியாளர் 045 - 2222275
11 டீ. எம். சீ. எஸ். தென்னகோன் முகாமைத்துவ உதவியாளர் 045 - 2222275
12 கே.டீடீ. நிமாலி சந்திரிகா முகாமைத்துவ உதவியாளர் 045 - 2222275
13 ஜி. ஆர். ஷாந்த குமாரசிரி முகாமைத்துவ உதவியாளர் 045 - 2222275
14 பீ. ஏ. அயேஷா பிரியங்கிகா முகாமைத்துவ உதவியாளர் 045 - 2222275
15 டபள்யூ. டீ.மனோஜ் கபில உதவியாளர் 045 - 2222275
16 எம். சுனேத்ரா குணவர்தன முகாமைத்துவ உதவியாளர் 045 - 2222275
17 எம்.கே. எஸ். ஆர். ஜயவிக்ரம முகாமைத்துவ உதவியாளர் 045 - 2222275
18 கே.ஏ. நந்தாவதி முகாமைத்துவ உதவியாளர் 045 - 2222275
19 சீ. ஹந்தபான்கொட முகாமைத்துவ உதவியாளர் 045 - 2222275
20 எச்.ஏ.குமாரரத்ன வருவாய் அதிகாரி 045 - 2222275
21 எச்.எல்.ஹிரோஷன் குமார வருவாய் அதிகாரி 045 - 2222275
22 ஈ.ஏ. வீ.ஜே.பாலகுமார் முகாமைத்துவ உதவியாளர் 045 - 2222275
23 ஆர்.டீ.டபள்யூ.ஜே.விஜேவர்தன முகாமைத்துவ உதவியாளர் 045 - 2222275
24 டபள்யூ. ஆர். பீ.ஐ. என். விஜேசிங்ஹ முகாமைத்துவ உதவியாளர் 045 - 2222275
25 அனோமா சுபாஷினி ஹெட்டியாரச்சி அலுவலக சேவை உதவியாளர் 045 - 2222275
26 கே.ஏ.டீ. அனுர ஜயதிஸ்ஸ பிரதான வருமான 045-2222275
27 பீ.ஏ.ஜயதிலக வருமான நிர்வாகர் 045-2222275
28 ஜூட் சிரிவர்தன வருமான நிர்வாகர் 045-2222275
29 கே. சுனீதா அலுவலக சேவை உதவியாளர் 045-2222275
30 கே.கே.டீ.பீ.டீ. கருணாதிலக ஆயுத உரிமையாளர் 045-2222275
31 ஐ.எல். ஜயமினி விக்ரமசிங்ஹ 045-2222275
32 எச்.வை. ​அனூஷா தமயந்தி சேவை ஒப்பந்தர் 045-2222275
33 துஷாந்த ருவன் சேவை ஒப்பந்தர் 045-2222275
34 கே.வீ. ஹிரந்த மகலிங்க பீரிஸ் 045-2222275
35 எம்.ஆர். இஸ்மீர் 045-2222275
36 டபள்யூ.எம்.பீ. இந்திக​ ரொஷான் கருணாதிலக 045-2222275
37 ஏ. ஹெட்டியாரச்சி சேவை ஒப்பந்தர் 045-2222275