:: இரத்தினபுரி மாநகரசபை
 சேவைக்குழு - சுகாதார பிரிவு
    பெயர் பதவி அலுவலக தொலைபேசி
1 Dr. N.B.Gamini சுகாதார வைத்திய அதிகாரி 045- 2222275 / 045-3460350
2 வைத்தியர் திருமதி வீ.என்.யூ.சிரிமெவன் மேலதிக சுகாதார வைத்திய அதிகாரி 045- 2222275 / 045-3460350
3 திருமதி.டபள்யூ.கே.எல்.ஜே.பிரேமதிலக பொது வைத்திய தாதி 045- 2222275
4 திரு.கே.பீ.ஆர்.பீ.பதிரண பிரதான பொது சுகாதார பரீட்சகர் 045- 2222275
5 திரு.எம்.பீ.எல்.பிரடஸ் பொது சுகாதார பரீட்சகர் 045- 2222275
6 திரு.வை.எம்.எல்.குமார பொது சுகாதார பரீட்சகர் 045- 2222275
7 திரு.எம்.டீ.எஸ்.ஹேமசந்திர பொது சுகாதார பரீட்சகர் 045- 2222275
8 திருமதி.ஈ.பீ.எஸ்.இரோஷனி அபிவிருத்தி அதிகாரி 045- 2222275
9 திருமதி.கே.டீ.தம்மிகா குருப்பு அலுவலக உதவியாளர் 045- 2222275
10 திருமதி.ஏ.ஏ.நந்தா மாலனி அலுவலக சேவை உதவியாளர் 045- 2222275
11 திரு.பீ.ரஞ்சித் பத்மகுமார சாரதி 045- 2222275
12 திரு.கே.ஈ.சந்திரகுமார சாரதி 045- 2222275
13 0452222275