:: இரத்தினபுரி மாநகரசபை
 சேவைக்குழு - நிறுவன பிரிவு
    பெயர் பதவி அலுவலக தொலைபேசி
1 எஸ்.என்.பி.கே.சேனாரத்ன நகர ஆணையாளர் 0452222275
2 கே.பி.வை.எல்.ரணசிங்ஹ நகர செயளாலர் 0452222275
3 D.M.M.Malani Rupalatha நிர்வாக அதிகாரி 0713093610
4 கே.கே.எஸ்.டபள்யூ.ஆர்.ரூபசிரி முகாமைத்துவ உதவியாளர் 0452222275
5 Mr Indunil Priyankara Management Assistance 0452222275
6 எம்.எஸ்.எவ்ப்.ரிஸ்மியா முகாமைத்துவ உதவியாளர் 0452222275
7 பி.எச்.எம்.பிரேமதிலக அபிவிருத்தி அதிகாரி 0452222275
8 எச்.ஆர்.ஆர்.எஸ்.ஜயதிஸ்ஸ அபிவிருத்தி அதிகாரி 0452222275
9 பி.எம்.எஸ்.நிசன்சலா அபிவிருத்தி அதிகாரி 0452222275
10 எச்.கே.பி.ஜி.குமாரசிங்ஹ அபிவிருத்தி அதிகாரி 0452222275
11 என்.எம்.சி.நிரோஷினி அபிவிருத்தி அதிகாரி 0452222275
12 எச்.ஏ.குலரத்ன பிரதான அலுவலக சேவை உதவியாளர் 0452222275
13 எச்.ஜி.சுனில் ஷாந்த அலுவலக சேவை உதவியாளர் 0452222275
14 அனுலா லியனகே அலுவலக சேவை உதவியாளர் 0452222275
15 ஏ.ஜி.ரன்ஜித் அலுவலக சேவை உதவியாளர் 0452222275
16 டி.எம்.கே.பிரியங்கா அலுவலக சேவை உதவியாளர் 0452222275
17 ஜி.டி.மல்லிகா கோவை உரிமையாளர் 0452222275
18 பி.ஏ.ஹேமாவதி அறிக்கை உதவியாளர் 0452222275
19 என்.கே.ரோஹித லசந்த தகவலாளி 0452222275
20 ஜி.எல்.பீ.எச்.குமார ஊழியர் 0452222275
21 யூ. டீ. ஏ. இனோகா புஸ்பகுமாரி அபிவிருத்தி அதிகாரி 045 - 2222275
22 Mis .A.V.D.S.Abesekera Management Assistant 0452222275
23 Mr. M.A.Muneeb Ahamad Management Assistant
24 Mis Ruchira Lavindi Management Assistant
25 Miss Achini Rasangika Management Assistant 0452222275