:: இரத்தினபுரி மாநகரசபை
 சேவைக்குழு - பொரியியலாளர் பிரிவு
    பெயர் பதவி அலுவலக தொலைபேசி
1 திருமதி.ஜே.டீக.கே.ரத்ணாயக முகாமைத்துவ உதவியாளர் 045- 2222275
2 டபள்யூ.ஏ.டபள்யூ.எல்.ஹேமந்த நகர பொரியியலாளர் 0452222275
3 கே.ஏ.டீ.அனுராத திட்டமிடல் நிபுனர் 0452222275
4 எச்.ஜயசிங்ஹ தொழில்நுட்ப அதிகாரி 0452222275
5 டீ.எச்.எஸ்.யூ. சந்திரதாஸ அபிவிருத்தி அதிகாரி සංවර්ධන නිලධාරි
6 எச்.பி.ஜி.பி. சமன்தாஸ அபிவிருத்தி அதிகாரி 0452222275
7 எம்.என்.எல். கீர்த்திரத்ன அபிவிருத்தி அதிகாரி එම්.එන්.එල්. කීර්තිරත්න
8 பீ.எம்.பீ.டீ. ரத்னாயக பிரதான முகாமைத்துவ உதவியாளர் 0452222275
9 டீ.புஷ்பா ஜயந்தி அமரசிங்ஹ அலுவலக சேவை உதவியாளர் 0452222275
10 எச்.ஏ.வீ.கே. கிஹானி தொழிலாளி 0452222275
11 எல்.ஐ. சமரவிக்ரம தொழிலாளி 0452222275
12 எம்.பீ.எஸ்.சமந்தி முகாமைத்துவ உதவியாளர் 0452222275
13 0452222275