රත්නපුර

රත්නපුර නගරය ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ පවා ජනාවාසව පැවති බවට සැලකෙන අතර අතීතයේ සපරපුර, සපරගම් සහ සපරග්‍රාම යන නම්වලින් ද හැඳින්විණි. රත්නපුර නගරය කොළඹ සිට කිලෝමීටර් 101 ක් දුරින් පිහිටා ඇත. රත්නපුර මධ්‍යම කඳුකරයේ නිරිතදිග බෑවුම් අතර ද්‍රෝණියක පිහිටා ඇත.

කසළ එකතු කිරීම

කසළ එකතු කිරීමේ සේවා සැලසුම් කර ඇත්තේ සියලුම නිවැසියන් සඳහා පිරිසිදු හා සෞඛ්‍ය සම්පන්න පරිසරයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා ය. මෙම සේවාව විධිමත් කාලසටහනකට අනුව ක්‍රියාත්මක වන අතර, ගෘහස්ථ අපද්‍රව්‍ය කාර්යක්ෂමව එක්රැස් කිරීම සහ වගකීමෙන් යුතුව බැහැර කිරීම සහතික කරයි. සභාව විසින් අපද්‍රව්‍ය එකතු කිරීමේ වාහන සමූහයක් සහ නගර සභාව තුළ සියලුම ප්‍රදේශ ආවරණය කිරීම සඳහා කැපවූ කණ්ඩායමක් සේවයේ යොදවයි.

#නරඹමු_රත්නපුර

රත්නපුර නගරය ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ පවා ජනාවාසව පැවති බවට සැලකෙන අතර අතීතයේ සපරපුර, සපරගම් සහ සපරග්‍රාම යන නම්වලින් ද හැඳින්විණි. රත්නපුර නගරය කොළඹ සිට කිලෝමීටර් 101 ක් දුරින් පිහිටා ඇත. රත්නපුර මධ්‍යම කඳුකරයේ නිරිතදිග බෑවුම් අතර ද්‍රෝණියක පිහිටා ඇත.

සෞඛ්‍ය සේවා

රත්නපුර මහ නගර සභාව එහි පදිංචිකරුවන්ගේ යහපැවැත්ම ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් පුළුල් සෞඛ්‍ය සේවාවන් සපයයි. මෙම සේවාවන්ට සාමාන්‍ය වෛද්‍ය පරීක්ෂණ ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන් මාතෘ හා ළමා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ සහ රෝග වැළැක්වීමේ මුලපිරීම් ඇතුළත් වේ.

#නරඹමු_රත්නපුර

රත්නපුර නගරය ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ පවා ජනාවාසව පැවති බවට සැලකෙන අතර අතීතයේ සපරපුර, සපරගම් සහ සපරග්‍රාම යන නම්වලින් ද හැඳින්විණි. රත්නපුර නගරය කොළඹ සිට කිලෝමීටර් 101 ක් දුරින් පිහිටා ඇත. රත්නපුර මධ්‍යම කඳුකරයේ නිරිතදිග බෑවුම් අතර ද්‍රෝණියක පිහිටා ඇත.

ජල බවුසරය

මෙම අත්‍යවශ්‍ය සම්පතට ප්‍රවේශය නොමැතිව කිසිදු නිවැසියෙකු ඉතිරි නොවන බව සහතික කරමින් නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුළ සියලුම ප්‍රදේශ ආවරණය වන පරිදි ජල බවුසර් කවුන්සිලයට වෙන් වූ ජල බවුසර් සමූහය කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කරයි. විශ්වාසනීය සහ අත්‍යාවශ්‍ය උපයෝගිතා සේවාවක් ලබා දීමෙන් එහි ප්‍රජාවගේ යහපැවැත්ම සඳහා සභා කැපවීම මෙම සේවාව මගින් අවධාරනය කරයි.

#නරඹමු_රත්නපුර

රත්නපුර නගරය ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයේ පවා ජනාවාසව පැවති බවට සැලකෙන අතර අතීතයේ සපරපුර, සපරගම් සහ සපරග්‍රාම යන නම්වලින් ද හැඳින්විණි. රත්නපුර නගරය කොළඹ සිට කිලෝමීටර් 101 ක් දුරින් පිහිටා ඇත. රත්නපුර මධ්‍යම කඳුකරයේ නිරිතදිග බෑවුම් අතර ද්‍රෝණියක පිහිටා ඇත.

ගිනි නිවීමේ සේවා

රත්නපුර මහ නගර සභාව එහි පදිංචිකරුවන්ගේ ජීවිත සහ දේපළ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කැප වූ ගිනි නිවන සහ ගලවා ගැනීමේ සේවාවක් ක්‍රියාත්මක කරයි. නවීන ගිනි නිවීමේ උපකරණ සහ පුහුණු පිරිස් වලින් සමන්විත මෙම සේවාව ගිනි ගැනීම්, ස්වභාවික විපත් සහ අනතුරු වැනි හදිසි අවස්ථා සඳහා කඩිනමින් ප්‍රතිචාර දක්වයි.